1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en met ONE-WELDING bvba aangegane overeenkomsten.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ONE-WELDING bvba is ingestemd.

5. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ONE-WELDING bvba in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

6. ONE-WELDING bvba behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

7. Door het gebruik van de webshop van ONE-WELDING bvba en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld binnen de webshop.

8. ONE-WELDING bvba is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het plaatsen van een order. ONE-WELDING bvba is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het plaatsen van een order door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2. Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van ONE-WELDING bvba (fax of e-mail)

3. Een schriftelijke orderbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een (1) maand, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

6. Een order van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product hij wil ontvangen; – de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende registratiescherm van de webshop en de desbetreffende data aan ONE-WELDING bvba via elektronische weg is verzonden en doorONE-WELDING bvba is ontvangen.

7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de webshop is gedaan, per e–mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.

8. Koper en ONE-WELDING bvba komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ONE-WELDING bvba zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

9. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e–mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ONE-WELDING bvba garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen.

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De prijzen staan inclusief omzetbelasting vermeldt.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de webshop met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die ONE-WELDING bvba in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst ONE-WELDING bvba worden gecorrigeerd.

4. Verzendkosten zijn NIET inbegrepen in de verkoopsprijs.

5. ONE-WELDING bvba berekent bezorgkosten op gewicht en afhankelijk van het land waar de artikelen naar verzonden moeten worden. Deze bedragen worden vermeld bij de bestelling op de webshop van ONE-WELDING bvba (bedragen zijn incl. BTW.). Rembourszendingen zijn enkel mogelijk voor verzendingen binnen België en na ontvangst van een schriftelijke aanvraag bij ONE-WELDING bvba. Voor rembourszendingen wordt een extra kost boven op de verzendingskosten gerekend van 6,50 euro (incl. BTW)

6. ONE-WELDING bvba kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.


4. Betaling.

1. Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald: vooruitbetaling via overschrijving, remboursbetaling (enkel in België), Paypal, MULTISAFEPAY (voor betaling met diverse creditcards en IDEAL) en contant of met bankcontact voor afhalingen

Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Een rembourszending kan geweigerd worden indien het niet besteld is of dat het te betalen bedrag niet overeenkomt. Voor overige weigeringen zal de Koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden.
Vooruitbetaling geschied door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op bankrekening BE17 7310 0665 8821 (BIC: KREDBEBB) t.n.v. ONE-WELDING bvba te Wiekevorst. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
Van de betaalmethoden uitgezonderd remboursbetaling kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
ONE-WELDING bvba kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de webshop of via een schriftelijke mededeling van ONE-WELDING bvba.

2. In het geval door ONE-WELDING bvba een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

3. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,0% per maand en eveneens een schadevergoeding van 1,0% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ONE-WELDING bvba als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings) verplichtingen heeft moeten maken.

5. In geval van niet-tijdige betaling is ONE-WELDING bvba bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 6. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper 7. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement of kennelijk onvermogen van de klant. 8. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. 9. Enkel vaste klanten, die reeds meerdere malen bestellingen geplaatst hebben, kunnenaanspraak maken op een betalingstermijn, vermeld op de factuur, volgens onze voorwaarden (tenzij anders overeengekomen). Bij alle andere bestellingen is een voorafbetaling of betaling bij levering verreist tenzij anders overeengekomen. 10. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum


5. Levering en leveringstijd.

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ONE-WELDING bvba ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. ONE-WELDING bvba kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de webshop of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Gelieve bij levering door onze koerier EERST uw pakket na te zien alvorens te tekenen anders kunnen wij geen garantie en verzekering garanderen (ten gevolge van beschadigingen, breuken etc…)!!

7. Bij het leveren van onze koerier “GLS” bij afwezigheid gelieve een papier te plaatsen “Leveren bij buren op adres …” anders komen de pakken terug naar ons na 3 aanbiedingen en moeten wij terug extra verzendingskosten aanrekenen !!! 8. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofd van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. 6. Ruilen en herroepingsrecht.

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en met opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. In geval van gebruik van het herroepingrecht moeten de items ons ook terug gestuurd worden binnen deze 7 dagen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten.

2. Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ONE-WELDING bvba zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten.

3. Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud.

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met ONE-WELDING bvba is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie, herstellingen en aansprakelijkheid.

1. ONE-WELDING bvba garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De aankoopfactuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

3. Met betrekking tot producten van derden is ONE-WELDING bvba tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Voor al onze producten gelden minimaal de Europese richtlijnen m.b.t. garantie. Voor al onze toestellen en lashelmen geldt een garantietermijn van twee (2) jaar. Dit zowel voor zakelijke als particuliere aankoop.

4. ONE-WELDING bvba is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ONE-WELDING bvba is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5. Indien ONE-WELDING bvba om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

6. In het geval de Koper via ONE-WELDING bvba een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

7. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ONE-WELDING bvba of de fabrikant zijn verricht;

– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8. De Koper is gehouden ONE-WELDING bvba te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen ONE-WELDING bvba mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9. De Koper is verplicht het product aan ONE-WELDING bvba te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht ONE-WELDING bvba zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 10. Vrachtkosten garantie voor ONE-WELDING bvba retour klant, ontvangst garantiegevallen ten laste van de klant. 11. Herstellingen onder waarborg verlengen helemaal niet de garantieperiode 12. Herstellingen toebehoren (toorts, slijtstukken toorts, kabels, enz.) worden aangerekend tijdens de garantieperiode zelfs nieuw, tenzij anders afgesproken. De garantie geldt enkel voor de toestellen.13. Voor herstellingen van defecte toestellen dient te klant steeds te zorgen dat het toestel bij ONE-WELDING bvba afgeleverd wordt en na de herstelling terug opgehaald wordt. Voor bedrijven kunnen deze toestellen opgehaald worden op het adres van de klant (vervangtoestel zal afgeleverd worden op dit moment) en na de herstelling zal het vervangtoestel terug ingeruild worden. De kosten voor het transport zullen in rekening gtebracht worden bij de klant! 14. Werkuren en wisselstukken voor de herstelling en het vervangtoestel dat ter beschikking wordt gesteld zijn volledig gratis tijdens de 2 jaar garantie tenzij er niet voldaan is aan punt 8.7. 

9. Persoonsgegevens.

ONE-WELDING bvba zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. ONE-WELDING bvba neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10. Geschillen.

Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen ONE-WELDING bvba of overeenkomsten gesloten met ONE-WELDING bvba worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Mechelen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

11. Diversen.

1. ONE-WELDING bvba is gevestigd te Wiekevorst en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het BTW-identificatienummer is BE0820260704
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan ONE-WELDING bvba, Herenthoutseweg 68, 2222 Wiekevorst of zoals aangegeven op de webshop.

2. ONE-WELDING bvba streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantoor uren vanONE-WELDING bvba te beantwoorden.

12. Privacy Statement.

ONE-WELDING bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van de webshop en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer een klant de webshop bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van ONE-WELDING bvba. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

ONE-WELDING bvba verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

13. Voorrang aan het Nederlands

De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatie moeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de Franse en Engelse.