Facebook
shop cart /></html><div id= De winkelwagen is leeg

ALGEMENE VOORWAARDEN


I ALGEMENE BEPALINGEN :
Artikel 1 : Toepassingsgebied :
a) Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen ONE-WELDING bvba en de klant. Zij zijn o.a. van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen ONE-WELDING bvba en de klant.
b) Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant: het aanvaarden van een bestelbon van de klant door ONE-WELDING bvba heeft alleen betrekking op het bestelde materieel en de identifi catie van de klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
c) De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden bij de ondertekening van het contract. De afgevaardigde van de klant treedt op in naam en voor rekening van de klant; hij wordt in dezelfde mate aansprakelijk gesteld. Alle voorwaarden die gelden voor de klant, gelden eveneens voor zijn afgevaardigde.
Artikel 2 : Geldigheid van de individuele clausule :
De nietigheid van één of meerdere van deze bepalingen tast geenszins de geldigheid van de andere voorwaarden aan.
Artikel 3 : Offertes – bestellingen :
a) Alle offertes zijn steeds volledig vrijblijvend voor ONE-WELDING bvba en houden geen verbintenissen in wat betreft de beschikbaarheid van het materieel noch wat betreft de opgegeven prijs noch wat betreft de opgegeven levertermijnen.
b) Door de klant geplaatste bestellingen binden de klant: wijzigingen kunnen slechts aanvaard worden na schriftelijke instemming van ONE-WELDING bvba.
Artikel 4 : Prijzen :
a) Alle offertes en overeenkomsten die worden opgesteld bevatten ex works prijzen en voorwaarden, exclusief BTW, behoudens uitdrukkelijke afwijkingen in de offerte of de overeenkomst.
b) De aangeboden prijs blijft geldig gedurende een periode van één maand na datum van de offerte, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling op de offerte.
Artikel 5 : Transport :
a) Alle materieel wordt in principe door de klant afgehaald in de magazijnen van ONE-WELDING bvba. Indien ONE-WELDING bvba toch instaat voor het transport, dan gebeurt dit steeds op kosten en risico van de klant: de risico-overdracht vindt dan plaats op het ogenblik dat de vrachtwagen de magazijnen van ONE-WELDING bvba verlaat.
b) BESTRENT is niet aansprakelijk voor enige vertraging bij verzending.
c) Laad- en loskosten zijn ten laste van de klant.
Artikel 6 : Klachten :
a) Op straffe van verval dient elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken aan het materieel onmiddellijk door de klant of zijn vervoerder schriftelijk meegedeeld te worden aan ONE-WELDING bvba, en dit ten laatste bij de inontvangstname van het materieel.
b) Op straffe van verval dient elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken aan het materieel per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na de levering of de weigering ervan aan ONE-WELDING bvba overgemaakt te worden. Gedeeltelijk gebruik van het geleverde materieel heeft de aanvaarding van de gehele levering tot gevolg.
c) Het indienen van een klacht op zich ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichting.
d) Op straffe van verval dient elke klacht met betrekking tot de facturatie per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum aan ONE-WELDING bvba overgemaakt te worden.
Artikel 7 : Beperking aansprakelijkheid :
Ingeval van wanprestatie in hoofde van ONE-WELDING bvba houdt deze laatste zich het recht voor deze in natura recht te zetten. Enige schadevergoeding lastens ONE-WELDING bvba kan nooit meer bedragen dan een evenredige terugbetaling van de betwiste prestaties of vermindering van het facturatiebedrag. ONE-WELDING bvba is onder geen enkele omstandigheid gehouden tot enige economische schade of gevolgschade.
Artikel 8 : Betalingsvoorwaarden :
a) Alle rekeningen zijn contant betaalbaar ten zetel van ONE-WELDING bvba tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
b) Gefactureerde bedragen zijn eisbaar 7 dagen na factuurdatum tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
c) Alle verschuldigde bedragen die niet op hun vervaldag betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente met zich mee van 12% per jaar. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
d) Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10%, met een minimum van 200,00 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer enz.), dit bij toepassing van art. 1147 B.W. EN 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele verplichting voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
e) Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de klant zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, geprotesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft ONE-WELDING bvba het recht, op kosten van de klant en zonder noodzakelijke rechterlijke tussenkomst, de goederen terug te halen, waar het materieel zich ook bevindt en er onmiddellijk terug over te beschikken. De klant zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals bv. winstderving enz.
f) In geval van niet-betaling of niet nakoming van enige contractuele verbintenis tussen ONE-WELDING bvba en haar klant wordt iedere lopende overeenkomst van rechtswege ontbonden na aanmaning per aangetekend schrijven, waarna ONE-WELDING bvba gerechtigd is haar recht van eigendomsvoorbehoud uit te oefenen op alle lopende contracten, onverminderd de schadevergoeding van 25% die de klant wegens annulatie van zijn overeenkomst dient te betalen en onverminderd een vergoeding voor de minderwaarde van het materieel.
g) ONE-WELDING bvba heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de klant ten opzichte van ONE-WELDING bvba.
Artikel 9 : Annulering door de klant :
Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en dient door ONE-WELDING bvba aanvaard te worden. In elk geval zal de klant een forfaitaire schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan 25% van de waarde van de geannuleerde bestelling, tenzij ONE-WELDING bvba een hogere effectieve schade kan aantonen. Deze bepaling geldt eveneens indien de annulering gebeurt tengevolge van overmacht in hoofde van de klant.
Artikel 10 : Overmacht :
Gevallen van overmacht (daarin begrepen machinebreuk, staking, enz…) ontlasten ONE-WELDING bvba van elke verantwoordelijkheid met het recht aan de verbintenis te verzaken zonder enige vergoeding.
Artikel 11 : Betwisting – bevoegdheid :
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil defi nitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling)
 II VERHUUR VAN MATERIEEL :
Op de overeenkomst van verhuur van materieel zijn delen I en II van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 12.: Duur van de huur : ( zie ook punt 23 : ontbinding van de huur)
a) De huurtijd gaat in op de datum en het uur dat vermeld staat op het huurcontract; dit is meestal het moment dat het gehuurde wordt overgedragen aan de klant, zijn afgevaardigde, zijn transporteur of de transporteur van ONE-WELDING bvba.
b) De huurtijd eindigt op de overeengekomen datum. De klant is vanaf dat moment gebonden het materieel terug te brengen op het adres van ONE-WELDING bvba, binnen de openingsuren en tegen afl evering van een schriftelijke ontlasting van ONE-WELDING bvba. ONE-WELDING bvba is vanaf dat moment gerechtigd het materieel terug te halen, waar deze zich ook bevinden, zonder beroep te moeten doen op een Rechter en dit op kosten van de klant.
C) Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de klant een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van ONE-WELDING bvba om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.
d) De klant kan het materieel langer huren mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ONE-WELDING bvba.
e) Indien geen bepaalde einddatum is overeengekomen; heeft ONE-WELDING bvba het recht op ieder ogenblik de huur te beëindigen.
Artikel 13.: Risico en verantwoordelijkheid van de klant :
a) De klant draagt tijdens de volledige huurtijd, dus ook tijdens het vervoer het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.
b) De klant verbindt zich ertoe ONE-WELDING bvba onmiddellijk op de hoogte te brengen van de volgende feiten: diefstal van het gehuurde materieel / beschadiging door derden / rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers / faling.
c) De klant is tevens over de hele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde materieel of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal ONE-WELDING bvba vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.
d) ONE-WELDING bvba kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen met of door het gehuurde materieel. De klant zorgt desgewenst zelf voor een verzekeringscontract.
Artikel 14 : Aflevering door ONE-WELDING bvba:
ONE-WELDING bvba levert het materieel af in uitstekende staat, geheel gevuld met smeer- en dieselolie. Bij het afhalen of ontvangen van het gehuurde, zal ONE-WELDING bvba samen met de klant de goede staat van het gehuurde vaststellen en geldt de ontvangstname door hem of zijn afgevaardigde als onherroepelijke aanvaarding van de goederen in uitstekende staat.
Artikel 15 : Teruggave door de klant :
a) De klant is verantwoordelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangst. Hij is aansprakelijk voor allerlei beschadigingen, verlies, minderwaarde enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet door derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover ONE-WELDING bvba.
b) Terugname door ONE-WELDING bvba betekent niet automatisch aanvaarding van de goederen in uitstekende staat en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. ONE-WELDING bvba beschikt over een termijn van 48 uren na de terugname, zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen om eventuele schade vast te stellen. Dit gebeurt per fax, mail of aangetekend schrijven waarin de klant uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (48u) de schade in de magazijnen van ONE-WELDING bvba te komen vaststellen. Indien de klant hierop, na verloop van 48 uren, niet reageert dan wordt dit als aanvaarding van de vastgestelde schade beschouwd. ONE-WELDING bvba is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling en/of vervanging van het gehuurde en de aanverwante kosten aan de klant aan te rekenen.
c) Indien levering of afhaling op de werf dient te gebeuren door ONE-WELDING bvba, wordt een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan worden wachttijden aangerekend per begonnen kwartier aan de op dat ogenblik geldende bruto uurlonen.
d) Bij het terughalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het opladen.
Artikel 16 : Huurprijs :
a) De huur, ook indien per dag berekend, loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van : -8 uren voor de periode van 1 dag (vanaf het moment van afhaling/levering tot de volgende dag uiterlijk 8h ‘s morgens indien de volgende dag een werkdag is en tot dezelfde dag, een uur voor sluitingstijd, indien de volgende dag geen werkdag is) -8 uren voor een weekend of 2 dagen. Het weekend begint op zaterdag vanaf 8h ‘s morgens en eindigt op maandag 8h ‘s morgens -40 uren voor de periode van één week -175 uren voor de periode van één maand
b) Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan de forfaitaire. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire werktijd overtreft, dan zal de huurprijs verhoogd worden pro-rata van de supplementaire uren. Voor de machines met een urenteller zal de urenteller dienen als berekeningsbasis.
c) ONE-WELDING bvba behoudt zich het recht de verhuurprijzen ten allen tijde aan te passen, ook voor lopende contracten, behalve voor contracten waarvan de (nog resterende) huurperiode minder dan één week bedraagt.
Artikel 17 : Borgsom :
a) De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de klant te dekken en moet betaald worden bij het afsluiten van het huurcontract en uiterlijk bij de overhandiging van het materieel door ONE-WELDING bvba.
b) De waarborgsom mag niet beschouwd worden als een voorschot op de huur en zal pas aan de klant worden teruggegeven nadat “op het eerste zicht” gebleken is dat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen.
c) Indien de waarborgsom ontoereikend is om de schade te vergoeden, behoudt ONE-WELDING bvba het recht het ontbrekende bedrag te vorderen.
d) De waarborg geeft nooit recht op intresten.
Artikel 18 : Richtlijnen voor het gebruik :
Met verwijzing naar wat onder punt 13 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de klant erop gewezen het materieel te gebruiken en te onderhouden als een goede huisvader en conform de gebruiks- en onderhoudsinstructies verstrekt door ONE-WELDING bvba zoals o.a. :
-het controleren van het oliepijl van de compressoren en de motoren en er zo nodig de geschikte oliën aan toevoegen;
-het zuiver horizontaal opstellen van de installaties;
-het dagelijks afblazen van het condensaat uit het drukreservoir van de compressorinstallaties;
-het gebruiken van de juiste en degelijke brandstoffen;
-het gebruiken van het materieel in goede werkcondities, zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfi lter, stofvrije endroge bewaring, enz.
-het vakkundig aansluiten van het elektrisch materieel op de juiste spanning;
Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen zoals vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz. Hij zal ONE-WELDING bvba vrijwaren van alle eisen of aanslagen van die aard.
Artikel 19 : Onderhuur – terbeschikkingstelling aan derden :
Het is de klant verboden, behoudens schriftelijke toestemming van ONE-WELDING bvba, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen aan derden of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.
Artikel 20 : Plaats van gebruik :
De huur wordt alleen toegestaan voor het gebruik op de opgegeven werkplaats(en. Iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.
Artikel 21 : Pannes en herstellingen :
a) Indien het materieel bij de aanvang van de werken stuk is, dient de klant ONE-WELDING bvba daarvan onmiddellijk te verwittigen.
b) Wanneer de herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de klant daarvan onmiddellijk kennis te geven aan ONE-WELDING bvba. ONE-WELDING bvba voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de klant. De tijdsduur voor de verzorging, onderhoud en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode inbegrepen. De klant heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.
c) De klant mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren en dient iedere te verrichten werkzaamheid aan ONE-WELDING bvba mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de klant of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de klant worden betaald.
Artikel 22 : Vervoer :
a) Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van ONE-WELDING bvba of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de klant ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of zijn afgevaardigde aanwezig is voor ontvangstname ervan. Zoniet is ONE-WELDING bvba gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de klant aan te rekenen.
b) Indien het materieel door de zorgen van ONE-WELDING bvba op een bepaalde plaats bij afl oop van het contract moet afgehaald worden, dient de klant ONE-WELDING bvba schriftelijk te verwittigen van zodra het materieel in uitstekende staat ter beschikking is van ONE-WELDING bvba.
Artikel 23 : Ontbinding van de huur :
a) Bij niet afhaling van het materieel door de klant op de afgesproken datum of niet in ontvangstneming ervan zonder tijdige voorafgaandelijke verwittiging – zijnde minimum 48h voordien – wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verbroken lastens de klant. De klant is dan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minimum 25% op de totale huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Indien ONE-WELDING bvba een hogere effectieve schade kan aantonen – door bijvoorbeeld het feit dat ONE-WELDING bvba de machines zelf heeft moeten inhuren – dient de klant deze schade integraal te betalen.
b) Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het materieel terug te bezorgen. ONE-WELDING bvba heeft vanaf dat ogenblik het recht het materieel te laten terughalen, waar het zich ook bevindt, zonder noodzakelijk beroep op rechterlijke tussenkomst te moeten doen. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afl aden enz. zijn volledig ten laste van de klant.
c) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de klant, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz… dan is de klant tenminste verplicht, onverminderd het recht van ONE-WELDING bvba op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.
d) De klant kan nooit eigenaar van het gehuurde worden en niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip is strafbaar en wordt aanzien als misbruik van vertrouwen.